Tin hoạt động | 14/03/2024

Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “ Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 12/3/2024, Đảng ủy Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh (Petrolimex Hà Tĩnh/Công ty) tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại hội trường văn phòng Công ty

LĨNH VỰC KINH DOANH