Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua vật phẩm khuyến mại hỗ trợ các đơn vị thay dầu nhờn miễn phí tiền công

 09:20 CH @ Thứ Tư - 10 Tháng Tư, 2024

CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ TĨNH

- Căn cứ Quyết định số 376/XD-QĐ-HĐQT ngày 28/6/2010 về việc chuyển Chi nhánh xăng dầu Hà Tĩnh thành Công ty TNHH một thành viên do Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (nay là Tập đoàn xăng dầu Việt Nam) làm chủ sở hữu;
- Căn cứ Quyết định số 886/PLX-QĐ-HĐQT ngày 13/11/2023 của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty xăng dầu Hà Tĩnh;
- Căn cứ quyết định 1528/PLXHT-QĐ ngày 07/06/2021 của Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty xăng dầu Hà Tĩnh về việc ban hành quy chế lựa chọn nhà thầu;                                                                                                                        
- Căn cứ tờ trình của Phòng kinh doanh tổng hợp & phòng KTTC ngày 02/04/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp mua vật phẩm hỗ trợ các đơn vị thay dầu nhờn miễn phí tiền công.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu với các nội dung cụ thể như sau:
1.1. Tên gói thầu: Mua vật phẩm khuyến mại hỗ trợ các đơn vị thay dầu nhờn miễn phí tiền công.
1.2. Tên chủ đầu tư: Công ty xăng dầu Hà Tĩnh
1.3. Giá gói thầu đã bao gồm VAT: 95.850.000 đồng (Chín mươi năm triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng).
1.4. Nguồn vốn: Nguồn chi phí kinh doanh của công ty
1.5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Mời báo giá cạnh tranh 
1.6. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 04/2024
1.7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
1.8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tháng 04/2024
Điều 2: Tổ chức thực hiện.
Phòng Kinh doanh tổng hợp, phòng KTTC tham mưu thực hiện các bước tiếp theo, theo quy định.
Điều 3: Các Ông/bà Kế toán trưởng, Phòng Kinh doanh tổng hợp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nguồn:  Phan Huy Phúc  -  Chuyên viên phòng Kinh doanh tổng hợp