Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và cấp chứng chỉ cho 228 cán bộ công nhân viên

 02:49 CH @ Thứ Tư - 08 Tháng Năm, 2024

Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và cấp chứng chỉ cho 228 cán bộ công nhân viên như sau:

1. Tên gói thầu: Huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và cấp chứng chỉ cho 228 cán bộ công nhân viên.

2. Tên Gói thầu thuộc Dự án mua sắm: Huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và cấp chứng chỉ cho 228 cán bộ công nhân viên.

3. Bên mời thầu: Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh.

4. Tổng mức Dự án (Đã bao gồm Thuế Giá trị gia tăng): 135.979.200đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm triệu, chín trăm bảy mươi chín nghìn, hai trăm đồng).

5. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.

6. Hình thức lựa chộn nhà thầu: Lấy báo giá.

7. Phương thức tổ chức lựa chọn nhà thầu: 1 túi hồ sơ.

8. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 5 năm 2024.

9. Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

10. Tiến độ thực hiện Dự án: Từ ngày ký hợp đồng đến 31/5/2024.

Hồ sơ liên quan: Quyết định số 0983/PLXHT-QĐ ngày 06/5/2024

Nguồn:  Phòng QLKT  -  BBT Website