Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa Petrolimex-Cửa hàng 33, 35, 68

 02:37 CH @ Thứ Sáu - 26 Tháng Tư, 2024

Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa Petrolimex-Cửa hàng 33, 35, 68 như sau:

1. Tên gói thầu: Nhận diện thương hiệu Petrolimex-Cửa hàng 33, 35, 68.

2. Tên Gói thầu thuộc Dự án mua sắm: Nhận diện thương hiệu Petrolimex-Cửa hàng 33, 35, 68.

3. Bên mời thầu: Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh.

4. Tổng mức Dự án (Đã bao gồm Thuế Giá trị gia tăng): 293.265.910đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi ba triệu, hai trăm sáu mươi lăm nghìn, chín trăm mười đồng).

5. Nguồn vốn: Chi phí sửa chữa Tài sản cố định.

6. Hình thức lựa chộn nhà thầu: Chỉ định thầu.

7. Phương thức tổ chức lựa chọn nhà thầu: 1 túi hồ sơ.

8. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 4 năm 2024.

9. Loại hợp đồng: Trọn gói

10. Tiến độ thực hiện Dự án: 30ngày.

Hồ sơ liên quan: Quyết định số 0913/PLXHT-QĐ ngày 26/4/2024

Nguồn:  Phòng QLKT  -  BBT Website