Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm đèn cao áp chiếu sáng diềm mái che

 02:42 CH @ Thứ Sáu - 03 Tháng Năm, 2024

Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm đèn cao áp chiếu sáng diềm mái che như sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm đèn cao áp chiếu sáng diềm mái che.

2. Tên Gói thầu thuộc Dự án mua sắm: Mua sắm đèn cao áp chiếu sáng diềm mái che.

3. Bên mời thầu: Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh.

4. Tổng mức Dự án (Đã bao gồm Thuế Giá trị gia tăng): 255.528.000đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi lăm triệu, năm trăm hai mươi tám nghìn đồng).

5. Nguồn vốn: Chi phí mua sắm công cụ dụng cụ.

6. Hình thức lựa chộn nhà thầu: Lấy báo giá.

7. Phương thức tổ chức lựa chọn nhà thầu: 1 túi hồ sơ.

8. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 4 đến tháng 5 năm 2024.

9. Loại hợp đồng: Trọn gói

10. Tiến độ thực hiện Dự án: 25ngày.

Hồ sơ liên quan: Quyết định số 0947/PLXHT-QĐ ngày 02/5/2024

Nguồn:  Phòng QLKT  -  BBT Website