Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “ Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 07:52 SA @ Thứ Năm - 14 Tháng Ba, 2024

Ngày 12/3/2024, Đảng ủy Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh (Petrolimex Hà Tĩnh/Công ty) tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại hội trường văn phòng Công ty.
Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Đảng bộ. Qua 03 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các văn bản liên quan, Đảng ủy Công ty đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; hàng năm đã xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận 01-KL/TW và kế hoạch thực hiện chuyên đề từng năm.
Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, các Cửa hàng triển khai với tinh thần nghiêm túc, kiên quyết, kiên trì, trách nhiệm chính trị cao, tạo chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ, các chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Ông Hồ Đức Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, phó Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị Đảng bộ Công ty đã đề ra thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau trong thời gian tới:
Một là: Tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương.
Hai là: Xác định việc tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, dịch vụ khách hàng và thực thi Văn hóa doanh nghiệp; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo là các mũi đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ba là: Tổ chức học tập các chuyên đề bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả; đưa nội dung học tập chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng của chi bộ và chương trình công tác năm của đơn vị.
Bốn là: Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng bộ. 
Năm là: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay giữa các chi bộ, các cửa hàng; kịp thời biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Các cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng tại Hội nghị

Nguồn:  Nguyễn Nữ Thùy Trinh  -  PTP phòng TCHC