phê duyệt dự toán giá trị mua sắm và lựa nhà cung cấp dầu mỡ nhờn

 04:03 CH @ Thứ Tư - 31 Tháng Giêng, 2024

QUYẾT ĐỊNH

            Điều 1: Quyết định phê duyệt dự toán giá trị mua sắm Dầu mỡ nhờn:

1. Tên hàng hóa, đơn giá, tổng dự toán giá trị mua sắm:

TT

Tên đơn vị trúng thầu

Tên 

hàng hóa 

S/lượng

(chai)

Đơn giá 

(đồng)

Thành tiền

(đồng)

1

Công ty cổ phần phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏDầu phanh APP Dot3_1kg

2.400

44.182

106.036.800

2

Thuế GTGT 10%

10.603.680

TỔNG CỘNG

116.640.480

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10%

            2. Tổng mức đầu tư: 116.640.480đồng (Một trăm mười sáu triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn, bốn trăm tám mươi đồng chẵn)

 3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh mặt hàng DMN.

     4. Thời gian thực hiện: Tháng 01 năm 2024.

Điều 2: Giao các ông/bà Trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp và Kế toán trưởng hoàn tất các thủ tục tiếp theo đúng trình tự theo các quy định hiện hành của Công ty, Tập đoàn và Nhà nước.

https://files.petrolimex.com.vn/files/0b54ad2f47e8499a979c3b6e1073f7a9/application=pdf/e8299e82e26548b693e57f5cfe9662dc/Q%C4%90%20070%20Ph%C3%AA%20duy%E1%BB%87t%20d%E1%BB%B1%20to%C3%A1n%20gi%C3%A1%20tr%E1%BB%8B%20mua%20s%E1%BA%AFm%20v%C3%A0%20l%E1%BB%B1a%20ch%E1%BB%8Dn%20nh%C3%A0%20cung%20c%E1%BA%A5p%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%A1%20Nh%E1%BB%9Dn.pdf

Nguồn:  Hồ Thị Sương  -  Chuyên viên phòng Kinh doanh Tổng hợp